Obec Horní Heřmanice
Obec Horní Heřmanice

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Registr oznámení

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (novelizován zákonem 216/2008 Sb.), ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má. Tyto skutečnosti jsou veřejní funkcionáři povinni zveřejnit v registru oznámení, do kterého má každý právo bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy.

Obecní úřad Horní Heřmanice je orgán, který:

 • vede registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, podávaných veřejnými funkcionáři
 • vede protokol o každém nahlédnutí do registru

Informace pro zájemce o nahlížení do registru:

Každý občan má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště žadatele. Výpisy a opisy evidenční orgán (úřad obce) neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin.

Každému, kdo má zájem nahlížet do registru v elektronické podobě, zašle evidenční orgán (úřad obce) prostřednictvím veřejné datové sítě informace z registru, opatřené elektronickým podpisem. K tomuto vyplňuje žadatel žádost, která obsahuje jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu žadatele a je zaslána datovou schránkou, nebo opatřena elektronickým podpisem.

Poučení

 • Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Používání nebo další zpracování údajů vedených v registru k jinému účelu je zakázáno.
 • Osoby, které přijdou s evidovanými údaji do styku, jsou povinny o zjištěných skutečnostech zachovávat mlčenlivost.
 • Zpracováním osobních údajů v registru nesmí být dotčena ochrana osobních údajů podle zvláštních právních předpisů
 • Při porušení výše uvedených nařízení dochází k přestupku, za který lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč.
 • Každém nahlédnutí do registru se provede záznam do protokolu s uvedením identifikace subjektu, který nahlížel do registru, předmětu dotazu, data a času poskytnutí informace.
 • Podáním „Žádosti" žadatel souhlasí se zpracováváním osobních údajů, a to po dobu 5 let ode dne podání žádosti.
 • Každý má právo písemně sdělit úřadu skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru; sdělení lze podat též v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.
 • Ministerstvo do 30 dnů ode dne obdržení sdělení písemně oznámí tomu, kdo sdělení podal, jak bylo s jeho sdělením naloženo.
 • Každý, kdo má důvodné podezření, že veřejný funkcionář porušil povinnosti uložené mu zákonem, může podat příslušnému soudu ve správním soudnictví návrh na zahájení řízení o porušení povinností veřejných funkcionářů stanovených zákonem. Pokud však uvede do návrhu na zahájení řízení zjevně nepravdivé údaje, lze mu uložit pokutu do výše 100 000 Kč.

Plné znění zákona

http://www.senat.cz/informace/zadosti/zak159_2006.php

nebo

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=159%2F2006

© 2005-2016 Obec Horní Heřmanice,
Veškerá práva vyhrazena
Realizace HezkéWEBY.cz
OBECNÍ ÚŘAD
Horní Heřmanice 91
561 33
Tel.: 465 391 212
Fax: 463 351 542
ÚŘEDNÍ HODINY
Po.: 08:00 - 11:30
      13:00 - 16:30
St.: 08:00 - 11:30
      13:00 - 16:30