Obec Horní Heřmanice
Obec Horní Heřmanice

Níže výňatek z usnesení vlády, přílohou a přehledněji kompletní usnesení č. 96 až 114.

" Vláda s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. února 2021 do 23:59 hod.

I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s výjimkou: 1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele, 2. výkonu povolání, 3. výkonu činností sloužících k zajištění a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, c) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, d) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, 4. neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů, 5. venčení psů do 500 metrů od místa bydliště, 6. účasti na hromadné akci dovolené podle bodu VI. tohoto krizového opatření, 7. cest zpět do místa svého bydliště;

II. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. s výjimkou: 1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele, 2. nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými, 3. cest za účelem nákupu zboží a služeb nebo poskytnutí služeb, zajištění nezbytných potřeb osob příbuzných a blízkých nebo potřeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, odkládání odpadu, 4. cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče, Částka 39 Sbírka zákonů č. 98 / 2021 Strana 897 5. cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, 6. výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, c) individuální duchovní péče a služby, d) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, e) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, f) veterinární péče, 7. cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích, 8. cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich, a to za podmínky současného pobytu pouze členů jedné domácnosti v takovém rekreačním objektu, 9. cest za účelem vycestování z České republiky, 10. účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, v počtu ne vyšším než 15 osob, a návštěvy hřbitova, 11. cest za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách, 12. účasti na shromáždění konaném v souladu s bodem V., 13. cest za účelem voleb a zasedání orgánů právnických osob v souladu s bodem VI., 14. účasti na hromadné akci dovolené podle bodu IX., 15. cest zpět do místa svého bydliště;

III. zakazuje pobyt cizinců na území České republiky, pokud po dni účinnosti tohoto usnesení vlády přicestovali z jiného důvodu než podle bodu I. nebo bodu II/1 až 6, 9 až 15 nebo pokud přicestovali v rozporu s ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví; IV. nařizuje 1. omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodech I. a II., 2. omezit na nezbytně nutnou míru kontakty s jinými osobami než se členy domácnosti, 3. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou – členů domácnosti, – doprovodu podle bodu II/4 a 5, – zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele, – osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost, – osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob, – dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné, 4. zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště;

...

...

VII. důrazně doporučuje zdržovat se v místě bydliště pouze se členy vlastní domácnosti a osobami, o které člen domácnosti pečuje, a při styku s jinými osobami používat respirátor bez výdechového ventilu třídy FFP2 nebo KN95;

Přílohy:
SouborVelikost souboru
Stáhnout soubor (sb039-21.pdf)sb039-21.pdf290 kB
© 2005-2016 Obec Horní Heřmanice,
Veškerá práva vyhrazena
Realizace HezkéWEBY.cz
OBECNÍ ÚŘAD
Horní Heřmanice 91
561 33
Tel.: 465 391 212
Fax: 463 351 542
ÚŘEDNÍ HODINY
Po.: 08:00 - 11:30
      13:00 - 16:30
St.: 08:00 - 11:30
      13:00 - 16:30