Obec Horní Heřmanice
Obec Horní Heřmanice

Vážení přátelé, občané, chalupáři a vlastnící nemovitostí.

V letošním roce bude Městský úřad Lanškroun jako úřad územního plánování projednávat návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Horní Heřmanice v uplynulém období 07/2016-07/2020. Tento dokument je určený k projednání s dotčenými orgány, sousedními obcemi, krajským úřadem, obcí Horní Heřmanice a veřejností. Obsahem této zprávy bude několik bodů obsahujících jednak způsob, jakým jsme změny udělané v roce 2016 využili a také další požadavky na jednak urbanistickou koncepci, infrastrukturu, uspořádání krajiny a jiné. Jinými slovy, můžeme do zprávy připojit i požadavky na zpracování návrhu změny (č.1) územního plánu Horní Heřmanice.  To jestli budeme změnu územního plánu obce Horní Heřmanice realizovat bude odvislé jednak od vašich požadavků, rozhodnutí zastupitelstva, ale bohužel i od vyjádření úřadů.

 

Proč od vyjádření úřadů (dotčených orgánů)? Ve sledovaném období vyhodnocení uplatňování územního plánu Horní Heřmanice 07/2016-07/2020, bylo z celkem 17. lokalit nově zastavitelné plochy využito pouze čtyř lokalit částečně a jedné lokality zcela. Ostatní zastavitelné plochy zatím využity nebyly. Pro plochy změn v krajině bylo z celkem 19. využito osm lokalit k zalesnění zcela, tři byly částečně využity a jedna z vodních a vodohospodářských ploch je také využita. To pro nás znamená, že se nás bude úřad především u zastavitelných ploch ptát, proč jsme stávající “nové“ plochy nevyužili více a na základě toho bude hodnotit změny pro plochy navržené nově ve změně (č.1). Jak hodně to postihne žadatele nedokáži a nemám možnost předem zjistit a odhadnout. Cituji z návrhu dokumentu :  „V rámci zprávy o uplatňování územního plánu Horní Heřmanice za sledované období 07/2016 - 07/2020 je vznesen požadavek na vymezení nových zastavitelných ploch změnou č. 1 územního plánu Horní Heřmanice. V souladu s ustanovením § 55 odst. 4 stavebního zákona, lze nové zastavitelné plochy změnou územního plánu vymezit pouze na základě potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. Vzhledem k faktu, že již vymezené zastavitelné plochy v územním plánu Horní Heřmanice byly využity jen z části, je potřeba zhodnotit převažující zájem pro vymezení nových rozvojových ploch především s ohledem na nenavyšování záboru zemědělského půdního fondu.“  

Situaci přiblížím příkladem. Jsem majitelem nemovitosti - pozemkové parcely číslo X/Y. V roce 2016 jsem si požádal o zařazení parcely X/Y do lokalit zastavitelné plochy v územním plánu obce a bylo mi vyhověno. S využitím parcely X/Y jsem si to ale rozmyslel a chtěl bych příští rok stavět a provést novou změnu územního plánu, ale tentokrát na mé další parcele X1/Y1. V takovém případě dotčené orgány mou žádost velmi pravděpodobně zamítnou s odůvodněním, že již parcelu X/Y ke stavbě využitelnou mám a v souladu s ustanovením § 55 odst. 4 stavebního zákona není potřeba vymezovat plochu další. Paradoxně budu mít smůlu ne jenom já, ale i můj soused a třeba i spoluobčan z jiné části Heřmanic znovu s odůvodněním, že nevyužitých ploch k zástavbě je v Heřmanicích dost. Jiná by byla situace, když bych požádal o vyjmutí pozemku X/Y z lokalit zastavitelné plochy zpět do zelené plochy, tím by se šance vyhovět mé žádosti o zástavbu na pozemku X1/Y1 rapidně zvýšila. To platí i v případě, že stavět nechci, nikdy nebudu, plocha není pro stavbu vhodná a rozhodnu se změnit ji ze zastavitelné na zahradu. Pomůžu tím i ostatním, kteří zájem o stavění a nové plochy ke stavění mají, úřad to bude posuzovat jako výměnu využití.

V návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje ( viz. https://www.pardubickykraj.cz/aktualizace-c-3-zasad-uzemniho-rozvoje-pk ) je před schválením změna, kterou se nám podařilo prosadit v předešlých letech. Je to posunutí možné budoucí přeložky silnice 1/43 dál od zastavěného území obce. Mnozí z Vás si pamatují, jak jim toto omezení způsobené rezervací koridoru pro tuto přeložku “zvedlo tlak“, znemožnilo stavbu a podobné komplikace. Přeložka je tedy v návrhu krajské ZÚR přesunuta a po schválení se promítne i do našeho územního plánu. Je tedy možné žádat o změny i v těchto dříve blokovaných lokalitách.

Rád bych Vás tímto vyzval, ti kteří zamýšlíte v budoucnu změny svého okolí, svých nemovitostí, zamýšlíte stavby a nebo naopak chcete stavbám na svých nemovitostech zamezit, přijďte svůj záměr ohlásit nebo konzultovat na obecní úřad a ideálně si předem schůzku telefonicky sjednejte. Stávající územní plán je v papírové podobě k nahlédnutí na obecním úřadě, na webových stránkách http://www.hornihermanice.cz/dokumenty/projekty je v elektronické podobě a také po spuštění aplikace https://www.gobec.cz/horni-hermanice/ a zakliknutí odrážky „územní plán“ je možné promítat územní plán přímo do katastrální a letecké mapy. Je více než jisté, že některé požadavky nebudou vyslyšeny, nicméně je dobré pro svůj záměr zkusit něco udělat a začít je vhodné územním plánem. Kontaktní osobou při spolupráci s pořizovatelem (Městský úřad Lanškroun) jsem byl zastupitelstvem pověřen  já a proto své předběžné požadavky mi oznamte do 15.7.2020.

                                                               Tomáš Beran, starosta

© 2005-2016 Obec Horní Heřmanice,
Veškerá práva vyhrazena
Realizace HezkéWEBY.cz
OBECNÍ ÚŘAD
Horní Heřmanice 91
561 33
Tel.: 465 391 212
Fax: 463 351 542
ÚŘEDNÍ HODINY
Po.: 08:00 - 11:30
      13:00 - 16:30
St.: 08:00 - 11:30
      13:00 - 16:30